Podatki od nieruchomości

Własność nieruchomości, poza wieloma przymiotami, powiązana jest z pewnymi obciążeniami jak również obowiązkami. Wliczamy do nich podatek od nieruchomości, który obciąża osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacje, niemające osobowości prawnej, które są właścicielami ewentualnie samoistnymi posiadaczami nieruchomości (budynków, lokali, budowli, gruntów leśnych oraz „pozostałych” gruntów) albo obiektów budowlanych niezłączonych trwale z gruntem. Lub też są posiadaczami zależnymi lub zarządzają nieruchomościami albo obiektami budowlanymi niezłączonymi trwale z gruntem, stanowiącym własność Skarbu Państwa lub Gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem albo zarządu ustanowionego przez właściciela. Aczkolwiek też posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiekty budowlane niezwiązane trwale z gruntem stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych lub są użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Osoba podatnika została określona według takiej samej zasady: podatnikiem jest z reguły właściciel lub samoistny posiadacz, z wyjątkiem nieruchomości państwowych lub komunalnych, gdzie podatnikiem jest każdy, kto „faktycznie włada” gruntem. Istnieją pewne różnice przy określaniu podmiotów, na których spoczywa obowiązek podatkowy, ale są to wyjątki potwierdzające reguły przedstawione wyżej.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

This theme is sponsored by California along with Texas, Radio and corporate office contact address